Contributie 2018-2019

 

Leeftijd

Jeugd t/m 5 jaar
Jeugd 6 t/m 9 jaar
Jeugd 10 t/m 13 jaar
Jeugd 14 t/m 18 jaar
G-team
Senioren
45+ team
Spelend lid en vrijwilliger
Niet spelend/donateur

Contributie

€ 57,–
€ 79,–
€ 95,–
€ 111,–
€ 131,–
€ 153,–
€ 76,50
-/- 50%
€ 21,–

Voor leden en ouders van jeugdleden die geen vrijwilligersfunctie uitoefenen geldt een extra contributie verhoging. Voor senioren betreft deze verhoging € 25, – en voor jeugdleden € 15, -.
Deze extra contributie wordt geretourneerd aan het einde van het seizoen als leden/ouders van jeugdleden actief hebben bijgedragen aan klusjes dag/avond of andere activiteit.

Voorwaarden met betrekking tot de contributie
·         De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie;
·         De contributie dient jaarlijks te worden voldaan;
·         Leden die 1 maand na ontvangst van de factuur of automatische incasso de contributie niet betaald hebben, ontvangen een herinnering met € 5,00 aan administratiekosten;
·         Is dan niet binnen de gestelde termijn betaald, dan wordt de spelerspas ingetrokken en dit betekent dat er niet meer kan worden gevoetbald bij v.v. Viola;
·         Nieuwe leden worden verzocht de contributie middels automatische incasso te voldoen;
·         Betalingen dienen plaats te vinden op bankrekeningnummer NL92RABO0102394024 t.n.v. v.v. Viola;
·         Iedereen die per 1 augustus lid is van de vereniging is de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd. Stopzetting van het lidmaatschap dient vóór 31 mei schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de ledenadministratie;
·         Restitutie van de contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk;
·         Indien contributiebetaling niet kan geschieden, dient contact opgenomen te worden met de gemeente Alphen Chaam die voor een tegemoetkoming in de contributie kan voorzien;
·         Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met het inflatiepercentage van het voorafgaand jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld;

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het besluit van het bestuur bindend.