Contributie

Contributie seizoen 2017/2018

t/m 5 jaar € 56,00

6 t/m 9 jaar € 78,00

10 t/m 13 jaar € 93,00

14 t/m 18 jaar € 109,00

Senioren spelend lid € 150,00

Senioren 45+ voetbal € 75,00

Senioren spelend lid en commissielid of andere functie € 75,00

G-voetbal spelend lid € 129,00

Niet-spelend lid / supporter € 21,00

 Rabobank NL92RABO0102394024

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot contributie:

– De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie;

– De contributie dient jaarlijks betaald te worden;

– Leden die een maand na ontvangst van de factuur niet betaald hebben, ontvangen een herinnering. In dat geval wordt € 5,00 per lid aan administratiekosten in rekening gebracht;

– Is dan nog niet binnen de gestelde termijn betaald, dan mag niet meer worden gevoetbald bij v.v. Viola en wordt de spelerspas ingetrokken;

– Nieuwe leden wordt verzocht de contributie middels automatisch incasso te betalen;

– Betalingen dienen plaats te vinden op bankrekeningnummer NL92RABO0102394024 ten name van v.v. Viola

– Een supporter is geen lid van de K.N.V.B. en kan daardoor geen aanspraak maken op de faciliteiten behorende bij het genoemde lidmaatschap;

– Iedereen die per 1 augustus als lid van de vereniging is ingeschreven is de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd. Stopzetting van het lidmaatschap dient vóór 31 mei schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris. Indien de opzegging geschiedt ná 1 juni maar vóór 1 augustus dan is het opzeggende lid de helft van de contributie, met een minimum van € 15,00 voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

– Restitutie van contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk;

– Jaarlijks worden leden die de contributie niet betaald hebben aan de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt, waarna een schorsing voor alle activiteiten binnen de vereniging c.q. de K.N.V.B. volgt;

– Gespreide betaling van contributie is uitsluitend mogelijk na overleg en met toestemming van de penningmeester van de vereniging;

– Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met maximaal het inflatiepercentage van het voorafgaand jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

– In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het besluit van het bestuur bindend.

– Een wedstrijdboete die v.v. Viola voor een lid ontvangt, wordt automatisch van de bankrekening van het betreffende lid geïncasseerd.