Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  .

Vrijdag 6 november 2020 om 20:00

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de digitale algemene ledenvergadering van onze vereniging op vrijdag 6 november 2020 om 20.00 uur.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1.  Opening

2.  Notulen ledenvergadering 3 oktober 2019.
*  De notulen van 3 oktober 2019 zijn in te zien op de site van v.v.Viola (vvviola.nl/Notulen-ALV) en op het online platform van de Algemene Ledenvergadering

3.  Jaarverslag van het bestuur / nieuwbouw

4.  Verslag penningmeester

5.  Contributie

6.  Bestuursverkiezingen, aftredend volgens rooster
*  Niet herkiesbaar: Peter van Bergen
*  Herkiesbaar : Miriam Stabel
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 5 november 2020 via secretarisviola@gmail.com

7.  Mededelingen

8.  Rondvraag

9.  Sluiting

Uw belangstelling stellen wij bijzonder op prijs.

U kunt zich vóór 1 november a.s. aanmelden voor deze digitale ALV door een bericht te sturen naar secretarisviola@gmail.com onder vermelding van uw naam en mobiele telefoonnummer. Heeft u naar aanleiding van bijgaande agenda al vragen of opmerkingen die u graag behandeld ziet worden, kunt u die ook bij deze aanmelding kenbaar maken.
U krijgt na aanmelding een mail terug met daarin een duidelijke instructie en inlogcode.

Mocht u echter niet in staat zijn deze ALV digitaal bij te wonen, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de secretaris.
Wij gaan dan proberen hier een oplossing voor te vinden.

Als u verhinderd bent, kunt u dit ook doorgeven per e-mail aan : secretarisviola@gmail.com

Namens het bestuur van v.v. Viola,
Miriam Stabel, secretaris