Wij bieden voetbal voor iedereen, jong en oud, op veel verschillende niveaus.

Onze Historie

V.v. Viola is een gezellige, gemoedelijke vereniging uit het pittoreske Alphen (Noord-Brabant). Ontstaan in 1937, dus een club met een rijke historie. Gezelligheid en samenzijn staat hoog in het vaandel bij de sportvereniging.

De vereniging

De club is inmiddels niet meer weg te denken uit Alphen. Het gehele dorp is bekend met ons en dit willen we natuurlijk nog jarenlang doorgeven. Voetbal Is Onze Lust Alphen.

R

Waar staan we voor?

Een herkenbare, gezonde, sportieve en gezellige Alphense club, met continuïteit in niveau, prestaties, kader en sfeer voor iedereen die liefhebber is van voetbal. Voetbal duurzaam aanbieden in Alphen op zowel recreatie- als (relatief) prestatieniveau.

Normen en waarden

R

Sociaal Veilig Sportklimaat Vertrouwenscontactpersoon

Een veilig sportklimaat! Doe je mee?
Voetballen is gezond en ook nog eens hartstikke leuk! Vooral als dit in een veilige omgeving gebeurt, waar kinderen mogen zijn wie ze zijn. Het gedrag van ouders, trainers en coaches is bepalend voor de sfeer binnen een vereniging. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we een veilige omgeving creëren op het veld en op de vereniging.
Wij zijn Debby den Heijer, Anne Marie van den Broek en Myra van Boxel. Vanuit ons werk zijn wij gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, te luisteren, ondersteunen en begeleiden. V.v. Viola streeft er naar  om een veilige, sociale en plezierige sportvereniging te zijn. Wij vinden het fijn om hier aan bij te dragen als vertrouwenscontactpersoon.

Wij zijn te bereiken via onze email: vcpviola@gmail.com
Voor meer informatie klik hier voor onze flyer

R

Openheid & Toegankelijkheid

De vereniging moet toegankelijk zijn voor een brede groep mensen uit Alphen en omstreken. We zijn een transparante voetbalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn.

R

Boeien & (Ver)binden

We streven er naar om een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen, zodat er een wij-gevoel ontstaat. Dit door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle wedstrijden zoveel mogelijk op één centrale locatie te organiseren.

R

Sportief presteren

Naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.

R

Samenwerken

Samen werken om de vereniging draaiende te houden en om een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die voetbal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Ook samenwerking buiten de vereniging ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Alphense samenleving.

R

Privacy Policy

V.V. Viola hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Viola houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.V. Viola zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door V.V. Viola verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldingformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Viola de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; NAW gegevens
 • Achternaam; NAW gegevens
 • Adres; NAW gegevens
 • Woonplaats; NAW gegevens
 • Land; NAW gegevens
 • Telefoonnummer; NAW gegevens
 • E-mailadres; NAW gegevens
 • Geslacht; NAW gegevens
 • Geboortedatum; Bepalen van contributie
 • IBAN nummer; incasseren contributie

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Viola opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door V.V. Viola verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Viola de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; NAW gegevens
 • Achternaam; NAW gegevens
 • Telefoonnummer; NAW gegevens
 • E-mailadres; NAW gegevens
 • Geboortedatum; NAW gegevens
 • Kopie ID; NAW gegevens
 • BSN-nummer; NAW gegevens
 • IBAN nummer; uit te betalen vergoeding

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Viola opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor ;

 • Rabobank; financiële zaken
 • Sportlink; bondsadministratie
 • SCAB Accountants & Adviseurs; arbeidsovereenkomsten

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Toestemming publicatie foto’s

Meerderjarige leden of de ouders van minderjarige leden, kunnen aangeven of ze wel of niet akkoord gaan met de publicatie van foto’s op diverse media, zoals onze website, facebookpagina of Ons Weekblad. Nieuwe leden wordt gevraagd dit op het aanmeldingsformulier aan te geven. Voor bestaande leden is dit eenmalig per email gevraagd.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V. Viola bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

 • Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 • V.V. Viola
 • Speelveld 3
 • Postbus 28
 • 5131 AW
 • Alphen
 • secretariaat@vvviola.nl

Vertrouwenspersoon

U kunt ons als vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen over ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.