Contributie 2023-2024

 

Leeftijd

Jeugd t/m 5 jaar
Jeugd 6 t/m 9 jaar
Jeugd 10 t/m 13 jaar
Jeugd 14 t/m 18 jaar
Senioren
18+ team
30+ team
45+ team
Spelend lid en vrijwilliger
Niet spelend/donateur
Passend voetbal
Walking football

Contributie

€ 80,–
€ 111,–
€ 133,–
€ 157,–
€ 215,–
€ 107,50
€ 107,50
€ 107,50
-/- € 85,– (of € 40,–)
€ 30,–
€ 80,–
€ 80,–

Voor leden en ouders van jeugdleden die geen vrijwilligersfunctie uitoefenen geldt een extra contributie verhoging. Voor senioren betreft deze verhoging € 25, – en voor jeugdleden € 15, -.
Deze extra contributie wordt geretourneerd aan het einde van het seizoen als leden en/of ouders van jeugdleden actief hebben bijgedragen aan klusjes dag/avond of een andere activiteit.
Voor leden en/of ouders van jeugdleden die op de kaderlijst vermeld staan en/of deelnemen aan een commissie ​zal deze extra contributie verhoging direct worden ingehouden bij het innen van de contributie.
Meer informatie en uitleg hierover vind je in dit document De contributie van Viola uitgelegd.pdf

Voorwaarden met betrekking tot de contributie
* De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie;
* De contributie dient jaarlijks te worden voldaan;
* Leden die 1 maand na ontvangst van de factuur of automatische incasso de contributie niet betaald hebben, ontvangen een herinnering met € 5,00 aan administratiekosten;
* Is dan niet binnen de gestelde termijn betaald, dan wordt de spelerspas ingetrokken en dit betekent dat er niet meer kan worden gevoetbald bij v.v. Viola;
* Nieuwe leden worden verzocht de contributie middels automatische incasso te voldoen;
* Betalingen dienen plaats te vinden op bankrekeningnummer NL92RABO0102394024 t.n.v. v.v. Viola;
* Iedereen die per 1 augustus lid is van de vereniging is de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd. Stopzetting van het lidmaatschap dient vóór 31 mei schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de ledenadministratie;
* Restitutie van de contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk;
* Indien contributiebetaling niet kan geschieden, dient contact opgenomen te worden met intermediair Jan Mathijssen of Marlies Beliën van de gemeente Alphen Chaam die voor een tegemoetkoming in de contributie kan voorzien;
* Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met het inflatiepercentage van het voorafgaand jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld;

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het besluit van het bestuur bindend.

Uitleg verschil in lidmaatschap
* Volledig lid, volledig trainen en/of wedstrijd spelen
* Rustend lid, maximaal 3 wedstrijden in het jaar en trainen in dienst van deze wedstrijden. Dus niet structureel trainen. 
* Vrijdagavond teams, volledig trainen en/of wedstrijd spelen
* Verenigingslid,  geen trainingen en/of wedstrijd spelen. Enkel lid van de vereniging en geen lidmaatschap bij de KNVB.