Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  .

Donderdag 30 september om 20:30

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 30 september 2021 om 20.30 uur. Deze ledenvergadering vindt plaats  in de kantine van onze vereniging.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening

2. Notulen ledenvergadering 6 november 2020
    * De notulen van 6 november 2020 zijn in te zien op de site van v.v.Viola (vvviola.nl/Notulen-ALV)

3. Jaarverslag / mededelingen van het bestuur

4. Verslag penningmeester

5. Contributie

6. Bestuursverkiezingen, aftredend volgens rooster
   * Herkiesbaar : bestuursvoorzitter Hans Caron
   * Herkiesbaar : bestuurslid Gerard Hendrickx

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met woensdag 29 september 2021 via secretarisviola@gmail.com

7. Nieuwbouw

8. Rondvraag

9. Sluiting

Uw belangstelling wordt bijzonder op prijs gesteld..  

Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan : secretarisviola@gmail.com

Namens het bestuur van v.v. Viola,
Miriam Stabel, secretaris