De Club van 50

Zo zijn er geen twee

Binnen Viola kennen we een “club van 50”. Dit is een club waarvan iedereen lid kan worden die Viola een warm hart toedraagt. Het doel van deze club is om bijzondere projecten binnen Viola financieel mogelijk te maken, die niet binnen de reguliere begroting van Viola vallen en te bekostigen zijn.

Huishoudelijk reglement van de club van 50 bij vv VIOLA:
1. De club van 50 is een apart orgaan binnen Viola.
2. De inleg is €50, – per jaar.
3. Deelname aan de club van 50 is voor minimaal 2 jaar met stilzwijgende verlenging voor 1 jaar.
4. Opgave kan geschieden op familienaam en/of bedrijfsnaam. Tijdens een activiteit kan er slechts een persoon deelnemen. Op vergaderingen heeft slechts een persoon stemrecht.
5. Het aantal leden van de club van 50 is onbeperkt.
6. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren in de maanden november of december.
7. De betaling geschiedt middels automatisch incasso. Elk jaar zal dit in de maand januari plaatsvinden.
8. In principe zal er elk jaar door de club van 50 een cadeau aan VV Viola worden aangeboden. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens de seizoensopening. Het cadeau wordt door de leden bepaald. De hoogte van het bedrag voor het cadeau zal rond 75% van de jaarlijkse inkomsten zijn. Het bestuur kan hier van afwijken.
9. Er wordt vanuit de leden een kascontrolecommissie geformeerd van twee personen.
10. Het bestuur van de club van 50 wordt door en uit de leden van de deelnemers gekozen.
11. Het bestuur verdeelt onderling de taken.
12. De club van 50 gaat uit van 5 bestuursleden met de volgende taken: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR en een coördinator activiteiten.
13. Een bestuursperiode van een bestuurslid is maximaal drie jaar. De aftredende bestuursleden kunnen zich wel herkiesbaar stellen.
14. Er zullen maximaal telkens twee bestuursleden aftredend zijn.
15. Elk jaar wordt er een activiteit voor de leden georganiseerd.
16. Er zal minimaal een keer per jaar een ledenvergadering zijn.
17. Leden zullen door middel van een nieuwsbrief van informatie worden voorzien.

Voor meer informatie over de club van 50 kunt u altijd contact met ons opnemen